fbpx

Pla de pensions a Andorra

plan de pensiones andorra

En el sistema vigent de repartiment de la seguretat social, l’Estat es veu incapacitat per afrontar l’alta demanda de pensions públiques, ja que el percentatge poblacional de jubilats és major que el de treballadors actius. Per contrarestar aquesta situació, l’Estat fomenta, des de la seva política d’avantatges fiscals, la contractació de plans de pensions a Andorra, caracteritzats per una disminució de la base imposable de l’impost de la renda, entre altres beneficis destacats.
En el cas que estiguis pensant a contractar aquest tipus de plans a Andorra, és necessari que t’informis sobre tots els detalls que hauràs de tenir en compte al moment d’efectuar-ho. En aquesta ocasió, t’oferim un anàlisi que serà de summa utilitat per prendre la millor decisió per al teu futur i el de la teva família.

En què consisteix un pla de pensions?

Un pla de pensions consisteix en un contracte col·lectiu que requereix de l’adhesió d’un fons en el qual s’efectuen diferents classes d’aportacions, els quals són administrats i gestionats per una institució bancària o una empresa gestora que inverteix les sumes dels mateixos en altres tipus d’actius financers.
Aquesta modalitat, considerada tant d’estalvi com d’inversió, té com a finalitat la cobertura d’un grup de contingències especialment. Com a conseqüència d’això, es caracteritzen per una manca de liquiditat, element diferenciador amb els altres productes de caràcter financer existents. D’aquesta manera, aquesta classe de prestacions són complementàries a la quantitat percebuda, ja sigui per la jubilació, per defunció o per incapacitat.
D’altra banda, existeixen diferents tipus de plans de pensió. Es poden destacar aquells que posseeixen una renda variable, és a dir, els que es diferencien per invertir en accions; i els de renda fixa, ja que efectuen les seves inversions en bons empresarials o de deute públic, entre uns altres.

Quins beneficis obtindràs en contractar un pla de pensions a Andorra?

Per poder efectuar el contracte d’aquesta classe de prestacions específicament a Andorra, hauràs de tenir en compte que la institució a contractar haurà de ser indefectiblemente una entitat d’índole financera o, almenys, una asseguradora que es trobi regularitzada, d’acord als paràmetres legals establerts pel dret andorrà. Així mateix, podrà ser una asseguradora estrangera que posseeixi les autoritzacions requerides per a la realització d’aquesta activitat financera o, també, una asseguradora situada al Principat d’Andorra.
Per mitjà de la contractació d’aquests plans de pensions a Andorra, podràs veure’t afavorit per mitjà dels següents avantatges associats:

 1. Diminució de valors fiscals: es produirà un desgravament fiscal a la base imposable general de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquelles prestacions en forma de renda posseiran la consideració fiscal de rendes del treball. Com a resultat, reduiràs la base de l’aplicació tributària sobre la teva declaració de l’IRPF. En produir-se una contingència, aquestes rendes generaran un tribut a les conseqüents declaracions de l’IRPF, des d’una concepció de rendiments íntegres de treball.
 2. Disponibilitat constant: estaràs habilitat per efectuar aportacions relacionades amb els imports que obtinguis, la qual cosa funcionarà com una inversió. Et recomanem fermament la realització d’aportacions periòdiques de forma sistemàtica, així com també que efectuïs aportacions extraordinàries en moments particulars.
 3. Posseeixen una major rendibilitat financera: podràs donar-li alguna utilitat als diners que no tens en circulació i que no desitges invertir en un futur. A més, podràs recuperar aquests estalvis en els següents casos: en arribar la jubilació, juntament amb la pensió, o el cobrament en un sol pagament.

Els plans de pensions et permetran assegurar la teva qualitat de vida futura. Tindràs a la teva disposició diverses opcions, i pots consultar-nos amb la finalitat que t’assessorem a l’hora de triar la millor opció, aquella que compleixi amb totes les teves expectatives d’inversió. Davant qualsevol dubte, des d’Innova Gestors, esperem les teves consultes. Un dels nostres gestors et brindarà la informació que s’adeqüi als teus projectes personals, a la teva edat, a la teva situació familiar i econòmica, i et guiarà per escollir el servei que més s’emmotlli als teus desitjos i a la teva conveniència. Som assessors fiscals, financers i comptables, i comptem amb una gran experiència a les nostres esquenes, treballant amb clients a Espanya i Andorra, t’animes a conèixer-nos?

Criteris per determinar si un país és paradís fiscal

Criterios para determinar si un país es paraíso fiscal

Davant la qüestió d’establir els criteris per determinar si un país és paradís fiscal o no ens encantaria poder contestar de forma clara i concisa, però existeixen tantes discrepàncies sobre aquest tema entre les organitzacions involucrades que es fa necessari comentar-les una a una.

En efecte: cada organització compta amb un criteri propi per determinar quan un país és considerat un paradís fiscal i quan no. Així, i abans d’aprofundir entre els quatre organismes i països que ens concerneixen, et deixem amb alguna de les sorpreses que et vas a trobar al llarg de l’article: per a l’OCDE solament hi ha dos paradisos fiscals al món, per a la Xarxa de Justícia Fiscal hi ha 73 i per a Espanya, curiosament, Suïssa no ho és malgrat els escàndols polítics que relacionen el diner negre amb els bancs helvètics.

Organismes a considerar:

Cada nació considera que un país és un paradís fiscal d’acord als seus propis criteris en els quals, encara que en el fons s’assemblen als d’altres països, no deixa d’haver-hi diferències significatives. Salvant els països que no ens concerneixen, parlarem de les ja esmentades OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i Xarxa de Justícia Fiscal (també coneguda com Tax Justice Network), així com de la Unió Europea en general i Espanya en particular.

OCDE

Una jurisdicció serà considerada com a paradís fiscal sobre la base de quatre conceptes bàsics:

 • Impostos directes

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic reconeix que cada jurisdicció té el dret de decidir si s’imposen aquests impostos o no. Si no s’estableixen, es pren com a paradís fiscal. Si sí que s’imposen, no ho serà. En canvi, si existeixen una sèrie dels anomenats “impostos indirectes” es fa necessari atendre als altres tres criteris.

 • Transparència

La jurisdicció proporciona dades fiscals de l’empresa, organització, entitat o persona jurídica que fiscalitza al seu territori? Si hi ha cooperació i existeix transparència, aquesta jurisdicció no és considerada paradís fiscal. Si en canvi hi ha informació oculta, es posen traves o no es pot comptar amb tota la documentació, sí que es pren com a tal.

 • Lleis que marquen l’intercanvi d’informació

Hi ha països i jurisdiccions amb lleis molt severes que impedeixen l’intercanvi entre països d’informació sobre els contribuents que estan prenent avantatge dels baixos impostos. Si es dóna aquesta legislació, la jurisdicció és considerada com a paradís fiscal.

 • Rebaixes impositives als no residents

Si els no residents s’estan beneficiant de les rebaixes impositives d’una jurisdicció malgrat no estar desenvolupant una activitat al país, llavors aquest és considerat com a paradís fiscal.

Així doncs, el secretisme i la falta de col·laboració amb les agències tributàries d’altres països és el que determina a grans trets l’estar inclòs o no en aquesta llista. Els avantatges fiscals, els nivells de tributació i els acords bilaterals entre empreses i estat no són tinguts en compte.

En general, veient aquesta informació podríem suposar que l’OCDE tindrà una llista molt llarga de països en la seva llista de paradisos fiscals, però gens més lluny de la realitat.

Per salvar les regles de transparència i secretisme entre països, aquests estableixen acords bilaterals amb altres països o jurisdiccions que solament concerneixen al país o jurisdicció en si, de manera que no es consideren paradís fiscal la una a l’altra. Aquests acords, lògicament, solen donar-se amb països petits, jurisdiccions de no molts habitants o aquelles que ja són considerades paradisos fiscals.

A causa d’aquests acords bilaterals, l’OCDE va haver de reduir el seu últim llistat de paradisos fiscals a una quantitat irrisoria de dues petites illes en el Pacífic, cridades Nauru i Niue.

Unió Europea

A mitjan 2015 la Unió Europea va confeccionar un llistat de paradisos fiscals provisional que culminarà al llarg de l’any 2017, quan es farà pública una nova llista negra. Els criteris a seguir es porten en secret i no seran de domini públic fins que es publiqui aquesta llista.

La llista de 2015 es basava en una única regla:

Una jurisdicció o país serà paradís fiscal si està considerat com a tal per deu membres diferents.

Així doncs, gràcies als acords bilaterals existents per sortir de la llista de l’OCDE països com Suïssa no són considerats paradisos fiscals per la UE. Quatre dels països de la llista original estaven situats a Europa: Liechtenstein, Mònaco, Andorra i l’illa de Guernsey, pertanyent al Regne Unit.

Xarxa de Justícia Fiscal

És, sens dubte, l’entitat més activa en la lluita contra el frau fiscal. Per a ella, un país o jurisdicció és paradís fiscal si el seu marc legal compleix amb les següents peculiaritats:

Tributació nul·la o molt baixa.
Avantatges fiscals pels no residents, sense la necessitat de justificar una activitat econòmica real.
Traves a la cooperació amb altres administracions tributàries.
Falta de transparència: per llei, s’impossibilita la identificació d’entitats registrades, dels seus titulars i dels propietaris dels actius.

Per a la Xarxa de Justícia Fiscal hi ha 73 paradisos fiscals al món, entre els quals s’explica a Suïssa, que no apareix ni en l’OCDE, ni en la UE ni en, com veurem ara, Espanya.

Espanya

A Espanya no existeixen criteris genèrics sòlids per a la confecció de la llista. Un dels requisits per no aparèixer en ella és que se signin acords d’intercanvi d’informació tributària i per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació.

Així, en els últims mesos la llista ha anat reduint-se en nombre gràcies als convenis de doble imposició, que eximeixen a països com Luxemburg, Panamà, Andorra o els Emirats Àrabs de constar en la llista negra espanyola.

Conclusió

La falta d’acords entre els diferents organismes i països dificulta molt la lluita contra el frau fiscal, que es veu beneficiat dels acords bilaterals entre empreses i països, moltes vegades amb un rerefons comercial lucratiu per a ambdues parts.

Autònom o societat? Comparativa

autónomo o sociedad

Si has pres la ferma decisió d’emprendre, a efectes legals el primer que hauràs de considerar és si donar-te d’alta fiscalment com a autònom o com a societat. Amb aquest article pretenem fer una comparativa perquè vegis els avantatges i desavantatges de triar una o una altra opció.

Temps i cost econòmic de donar-se d’alta

Aquí no hi ha peu a la comparativa. A Espanya, donar-se d’alta en alguna activitat com a autònom és molt més ràpid que fer-ho com qualsevol altra forma jurídica. En aquest cas només serà necessari presentar la declaració censal en Hisenda i donar-te d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. El més probable és que no et porti més d’un dia fer-ho i, a partir d’aquest moment, ja podràs exercir com a tal amb total llibertat. Econòmicament, tot aquest procés pot suposar-te des de 0 euros fins als honoraris que paguis a l’assessoria o gestoria perquè realitzin tots els tràmits per tu, que de ben segur no seran elevats per la seva facilitat.

Si et dónes d’alta com a societat la cosa canvia, tant en termes de temps com de diners. El procés a seguir és el següent:

 • Obtenció del Certificat negatiu de Denominació en el Registre Mercantil Central.
 • Estatuts i escriptura de la constitució de la societat davant notari.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, d’un 1% del capital social.
 • Inscripció en el Registre Mercantil.
 • Obtenció del CIF (Codi d’Identificació Fiscal).
 • Obertura d’un compte bancari a nom de la societat i ingressar un mínim de 3.000€ per constituir la SL.

Els administradors i socis, a més, han d’estar donats d’alta com a autònoms. D’aquest procés, el Certificat negatiu pot suposar al voltant de 35€; els estatuts i la constitució davant notari al voltant de 400 o 500€; la liquidació del 1% del capital social, explicant que aquest sigui de 3.000€, 30€ més. En la inscripció en el Registre Mercantil caldrà aportar una provisió de 180€ extra i en obrir el compte del banc, abonar el capital social. Llevant aquest, la suma ascendeix a uns 700€ aproximadament en tràmits burocràtics i administratius, als quals caldrà sumar-li el capital social.

En temps pot trigar, de mitjana, entre 30 i 40 dies per donar-se d’alta com a societat, incomparable a les 24h per poder exercir amb total llibertat com a autònom.

Responsabilitats

En contra del vist en el temps i diners per donar-se d’alta com a societat, a l’apartat de responsabilitats té un avantatge molt important: només respondrà amb el seu capital social. És a dir, que si el capital social que has o heu invertit és d’un total de 6.000€, a l’hora d’embargar-te només podran llevar-te aquests 6.000€.

Un autònom a Espanya, en canvi, respon amb els seus béns empresarials i personals. És a dir, que podria perdre fins i tot l’habitatge i el cotxe, encara que l’última reforma dicta que si el deute és inferior als 300.000€ aquests dos elements no podran ser embargats per liquidar-la.

Memòria dels impostos

Suposa que estàs començant la teva activitat econòmica com a autònom i que generes bases imposables amb pèrdues. Quan tinguis beneficis i declaris el teu IRPF aquestes pèrdues anteriors mai seran tingudes en compte.

Si et dónes d’alta com a societat i tens pèrdues, en canvi, al moment de declarar l’Impost de Societats en futurs exercicis es restaran.

Tributació

En aquest factor la comparativa no mostra un clar guanyador, ja que té molt pes la quantitat de diners que es declari. Per als autònoms a Espanya, la tributació mínima en 2016 s’ha vist reduïda al 15%, mentre que l’Impost de Societats mínim s’ha modificat recentment fins a situar-se en un 25%.

Quan parlem de grans quantitats de diners l’autònom surt perdent, doncs la seva tributació màxima és del 45%, quan se superen els 60.000€. Les societats, en canvi, que facturin més de 120.000€ hauran de tributar al 30%.

Altres diferències en la comparativa autònom o societat

A grans trets i de forma teòrica ja les hem vist totes, però a efectes pràctics podem trobar un parell més.

 • Accés a finançament bancari

Els crèdits bancaris solen ser, estadísticament, més accessibles per a les societats que per als autònoms. El motiu és que la comptabilitat en les societats normalment és molt més estricta, amb comptes precisos i clares, i això genera una confiança major als bancs.

 • Imatge corporativa

Aquí també surt guanyant la societat davant un autònom. Normalment, les societats ofereixen una imatge més professional, seriosa, gran i solvent, la qual cosa torna a derivar en més confiança dels clients potencials davant els autònoms.

Conclusions de la comparativa autònom o societat?

Després del vist, podem treure en clar que, generalment, en els inicis convé més donar-se d’alta com a autònom que com a societat, ja que el temps i el cost econòmic és moltíssim menor. Si el cabal econòmic comença a créixer i la facturació és alta, com a societat es grava menys i de cara al públic i als bancs es dóna una sensació de robustesa molt major.

En qualsevol cas, per a altes, canvis o transicions entre autònoms i societats et recomanem que comptis amb una gestoria d’empreses professional com Innova Gestors, on som experts en consultoria, assessoria fiscal, comptable i empresarial a Espanya i Andorra.

empresacat

Despeses que pots deduir-te com autònom

gastos que puede deducirse un autónomo

Quan tens una empresa pròpia, qualsevol despesa per poc que sigui et sembla molt. A més, és molt usual guardar-se tots els tiquets i factures de qualsevol despesa per donar-li al comptable, però, són totes aquestes despeses deduïbles?

Perquè un autònom es pugui deduir despeses, han de complir una sèrie de requisits

 • Despeses relacionades amb la seva activitat
 • Guardar sempre la factura d’aquesta despesa (tiquets en defecte d’això)
 • Registrar-los comptablement

Per fer-nos una idea d’aquelles despeses que poguessin ser deduïbles per als autònoms el truc és aplicar la lògica i interpretar si les despeses estan o no relacionats amb l’activitat, no val que fem la factura dels llibres del col·legi i ho deduïm de l’activitat comercial quan realment sabem que no és així. No hem de tenir dubte amb les següents despeses:

 • Seguretat social: la cotització dels treballadors, si les paga l’autònom, també podrà deduir-se un 50% en cas de baixa per contingències comunes.
 • Arrendaments: els lloguers de locals o pàrquing per exemple, sempre que s’usi per guardar els cotxes de l’empresa.
 • Reparacions i manteniment del local (fins i tot el cotxe de l’empresa).
 • Sous i salaris: pagues extra, dietes als treballadors, despeses en formació i assegurances.
 • Explotació: qualsevol material o subministrament que sigui necessari per realitzar l’activitat tals com a material d’oficina, electricitat, telèfon…etc.
 • Serveis de professionals: advocats, notaris, serveis de gestoria.
 • IVA (IGI a Andorra): aquest impost es podrà deduir de les compres deduïbles, sempre que disposem de les factures.
 • Vehicle: sempre que estigui destinació per a l’activitat comercial es podrà deduir la despesa de la compra, reparacions, gasolina…etc.
 • Habitatge: sempre que es pugui justificar que l’autònom treballi a la seva casa es podrà deduir l’IBI (Imposat Béns Immobles), segur de l’habitatge i despeses de comunitat. Evidentment si es tenen un local per treballar, aquestes despeses no es podran deduir doncs ja ens haurem deduït els de el local.

Vist així pot semblar molt fàcil o a l’inrevés, en algunes despeses pots tenir dubtes i no sabràs interpretar correctament si està directament relacionat amb l’activitat. Per a això, sempre pots contractar a un comptable que et porti tot el procés i t’ajudi a identificar què despeses pots o no deduir-te. Igualment, si tan sol vols consultar-ho pots comptar amb l’Agència tributària que et resoldran aquests dubtes.

Despeses que pots deduir-te com autònom

Acomiadar a un empleat, i ara què?

Qué hacer al despedir a un empleado

Prendre la decisió d’acomiadar a un empleat és difícil. Ja sigui per motius econòmics o merament laborals, és un pas que requereix meditació i sobretot valoració econòmica. Acomiadar a un treballador, sobretot si porta temps en l’empresa, és car. Atenent a si es tracta d’un contracte indefinit o de durada determinada, el cost i formalitats de la quitança poden ser bastants diferents. A més, entren en joc les causes que ho han desencadenat, que poden ser no causals (sense motiu justificat cap al treballador) o objectives (quan el treballador hagi comès algun tipus de falta).

 1. Contracte indefinit: per a aquest tipus de contractes, els conceptes a remunerar per acomiadament no causal seran els següents:

a. Preavís: es comunicarà l’acomiadament amb una antelació d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies. En cas de no comunicar-li, aquest preavís s’ha de pagar.

b. Compensació econòmica: serà de 25 dies per any treballat o la part proporcional, fins a un màxim de 365 dies.

 1. Contracte de durada determinada: en principi no es pot rescindir un contracte d’aquest tipus excepte causes objectives. Però existeix una indemnització reflectida en l’article 98 de la “LLei 35/2008 de 18 de desembre del Codi de relacions laborals”, que ens pot permetre rescindir el contracte abans de la data estipulada. Aquesta quantia no pot ser inferior a la indemnització de l’acomiadament injustificat que li tocaria en cas de contracte indefinit ni a l’equivalent a tres mesos de salari per any que li resti de contracte. En tot cas, aquest tipus d’acomiadaments en concret, és convenient estudiar-los ben para no tenir problemes.

En cas d’acomiadar a un empleat per causes justificades entren en joc diversos tràmits com la de les faltes i/o sancions a l’empleat, la comunicació de les mateixes i en cas de faltes que provoquin l’acomiadament per causes objectives també comporten l’enviament de carta certificada, testimonis…etc.

Calcular la quantia a l’hora d’acomiadar a un empleat

Per no fer-nos molt pesats i intentar donar un parell de pautes a l’hora de calcular la quantia d’un acomiadament, ho farem amb un exemple perquè s’entengui a la perfecció:

S’acomiada a un treballador amb contracte indefinit des de l’1 de gener 2016. Es decideix comunicar-li el comiat a data 30 de setembre de 2016 i no pagar-li el preavís, és a dir, que es vagi al moment de la comunicació. Així mateix, a aquest empleat li resten 3 dies de vacances pendents de gaudir, un dia festiu treballat i cobra un salari brut de 2000€ per un treball de dilluns a divendres i de 8 hores al dia. No té retenció en nòmina per IRPF.

 1. Preavís. El preavís es calcula a raó de 1 dia per cada mes treballat, així que li correspondrien 9 dies. El càlcul econòmic seria el resultat de dividir el seu salari brut entre 30 i multiplicar-ho pels 9 dies que pagarem: 2.000€/30 dies=66,67×9 dies=600€
 1. Compensació econòmica a raó de 25 dies per cada any treballat, com no arriba a l’any se li paga la part proporcional que són 18,75 dies. El càlcul econòmic es realitza sobre la base de la fórmula anterior: 2.000€/30=66,67×18,75 dies= 1.250€
 1. Salari mensual: el treballador ha realitzat el seu treball fins al 30 de setembre, per tant, ha de cobrar els seus 2.000€ per aquest concepte.
 1. Vacances: de vacances li resten per gaudir 3 dies així que els hi anem a pagar en la quitança. 2.000€/30×3= 200€
 1. Festiu treballat: sabem que en aquest dia ha treballat 8 hores i les hi hem d’abonar, però el càlcul del dia efectiu de treball es realitza d’una manera diferent. Multipliquem el seu salari mensual, per 12 mesos i dividim entre 52 (setmanes), entre 40 (hores setmanals) i multiplicat per les seves 8 hores diàries. El resultat és de 92,31€ pel dia efectiu treballat.

Conceptes subjectes a IRPF en acomiadar a un empleat

Recapitulant els càlculs també hem d’interpretar els conceptes subjectes a IRPF i els que no.

quitanca

Aquest seria un exemple bastant freqüent però com sempre, poden existir casos puntuals pel que recomanem llegir-se ben els punts de la llei pertinent i sobretot, demanar assessorament laboral a un bon gestor.

Pressupost assesoria mercantil a Andorra

presupuesto de asesoría mercantil en Andorra

Ser empresari no és fàcil, i molt menys durant els començaments de l’activitat. A més, un tremend error a l’hora de crear una empresa és voler fer coses que o bé no sabem o bé, són complicades.

Tal com expliquem anteriorment, hi ha diversos tràmits a realitzar com sol·licitar reserva de nom social o comercial, redactar estatuts socials, així com tràmits específics depenent de l’activitat i situació fiscal dels socis o autònoms que volen obrir l’empresa.

Així bé, tot això, si es realitza diàriament, com és el cas de les gestories es fa molt més ràpid i eficaçment, evitant retards per falta de lliurament d’alguna documentació o per cobrir formularis erronis.

La complexitat d’obertura d’una empresa en qualsevol de les seves formes, és la que defineix el preu dels serveis d’una gestoria.

Què inclou un pressupost d’assessoria mercantil a Andorra?

 

Un pressupost d’assessoria mercantil, no tan solament inclou els tràmits necessaris per a l’obertura sinó l’assessorament en la forma jurídica a triar, així com sobre el capital a aportar i passos correctes fins que són aprovats per l’entitat corresponent.

A més, una assessoria pot, i ha de, orientar a la futura empresa sobre les diferents formes jurídiques possibles, així com les que poguessin ser més rendibles depenent del nombre de persones que la formaran i l’activitat de la mateixa. Per tant, per elaborar un correcte pressupost d’assessoria mercantil s’han de tenir en compte aquests factors:

 

 1. Orientació de la forma jurídica de l’empresa a crear
 2. Estudi dels tràmits necessaris fins a concretar l’obertura
 3. Reserva denominació social/comerç
 4. Redacció d’estatuts socials en cas de societats
 5. Obertura explica bancària
 6. Assistència en signatura d’escriptura social, notaria
 7. Inscripció registro societats
 8. Registre comercio
 9. Alta censal, sol·licitud NRT
 10. Alta Cass (Caixa Andorrana de Seguretat Social)
 11. Tràmits en Comú per a obertura local
 12. Planificació activitats i informació sobre fiscalitat, gestions laborals i comptabilitat

Per què és convenient demanar un pressupost d’assessoria mercantil a Andorra a professionals?

 

Per tal de no fer un pas en fals en tot el procés és convenient comptar amb els professionals adequats. Quan es realitza aquest tràmit diàriament és més fàcil, còmode i es compta amb l’experiència necessària per poder veure clarament què és més convenient a cada emprenedor. Es tracta d’una inversió a majors a realitzar però d’ella depèn la continuïtat idònia de l’empresa. Per això, nosaltres sempre recomanem analitzar uns dos o tres pressupostos d’assessoria mercantil, en el qual constin ben desglossats els conceptes oferts. Així es pot saber quin d’ells és més convenient segons la complexitat del negoci a obrir.

No deixa de ser recomanable el fet d’anar consultant a priori, quant ens costarà una gestoria després de l’obertura. Tant si necessitem assessorament laboral, com en comptabilitat o impostos, és bé saber sobre quins preus estem parlant a l’hora de tenir tots els nostres tràmits en bones mans.

Pressupost de consultoria a Andorra

Presupuesto de consultoría en Andorra

Quan es pensa en els serveis d’assessoria, normalment ens vénen al cap les gestions més complicades tals com la comptabilitat i impostos. És normal, no totes les gestories realitzen altres tasques com a suport administratiu bàsic, facturacions, tràmits bancaris o fins i tot pagaments i cobraments a clients.

Aquestes gestions del dia a dia, ea empreses de mitjana i gran empresa és lògic que tinguin un departament propi. Però què passa amb les empreses més petites o autònoms? Arribar a casa després d’un dur dia de treball i haver de realitzar la facturació a un client és una cosa que els autònoms (sobretot) saben molt bé.

De què ens encarreguem a Innova Gestors quan fem un pressupost de consultoria a Andorra?

En Innova Gestors ens encarreguem del dia a dia de l’empresa, realitzant facturació a clients, reclamació d’impagats, gestionant els pagaments a proveïdors i puntejant comandes rebudes entre altres gestions comunes. Fins i tot en les més grans empreses es pot recórrer a aquests serveis com a suport al departament d’administració intern.

Pressupostem per a consultories serveis de Outsourcing

El pressupost de consultoria a Andorra per als nostres serveis de Outsourcing i consultoria es basa en el volum de treball que l’empresa vol delegar. Normalment es tracta de poder estalviar el cost de tenir un empleat intern i evitant d’aquesta manera el preu addicional de no disposar d’aquest empleat durant les seves vacances o possibles baixes laborals. Subcontractant el servei, sempre es tindrà aquesta ajuda extra disponible, és a dir, l’empresa sempre estarà funcionant:

 1. Facturacions a clients
 2. Recepció i verificació de factures de proveïdors
 3. Control de pagaments i gestió d’avisos bancaris (Confirming i rebuts directes)
 4. Control de cobraments i reclamació deutes
 5. Estudi de l’organització interna de l’empresa. Optimització de recursos
 6. Control de pressupostos

Si a aquest servei de Outsourcing li afegim els altres serveis propis de gestoria, el valor afegit obtingut és excepcional per poder tenir a l’abast de l’empresa tots aquells coneixements i serveis que necessitem a cada moment, beneficiant-nos de la flexibilitat d’utilitzar-los puntualment al nostre antull. Es podria entendre com una extensió de la pròpia empresa amb l’avantatge de no haver de realitzar un cost elevat per això.

En aquest cas no es podria definir un pressuposat tipus, cada empresa és un món i les seves necessitats molt concretes. Del que estem segurs és que els avantatges i preus d’aquest servei superen amb escreix l’estalvi que qualsevol empresa desitja.

I fent una referència als autònoms, suposa el descans que necessiten després d’una jornada de treball: paperasses fora, deixa tot a les nostres mans!