fbpx

Conseqüències de no declarar el lloguer

Consecuencias de no declarar el alquiler

Si t’estàs platejant llogar un pis, un local o qualsevol altre immoble i penses a cobrar les mensualitats amb negre, valora bé abans quines són les possibles conseqüències de no declarar aquest lloguer. L’opció pot resultar molt temptadora, però coneixent el que pot passar en cas que t’enxampin, pateixis una sobtada reducció de les ganes de fer-ho. Normalment, el nivell d’aquestes ganes és inversament proporcional al nivell de coneixement al respecte, tot i que sempre hi ha qui s’arrisca tot i saber el que li podria passar.

La decisió final serà del propietari de l’immoble que es lloga, qui ha de valorar si li convé o no aquesta forma d’arrendar-lo. En aquests casos no hauria de ser vàlida la comparació amb aquelles persones a qui els hi ha sortit bé la jugada, de fet, resulta ingenu pensar així, ja que, com se sol dir, la policia no és ingènua, i Hisenda té nombrosos mecanismes per detectar aquest tipus de frau.

Al voltant d’un 28% dels lloguers no es declaren,  xifra proporcionada per l’empresa Alquiler Protegido i que significa que més d’un de cada quatre lloguers són fraudulents.

Però, perquè passa això? Potser la resposta es trobi en la ignorància dels propietaris a causa de la falta d’informació, però Innova Gestors podem solucionar això explicant tres dades molt senzilles. La primera d’elles resulta esperançadora, ja que ens referirem a les deduccions en declarar un lloguer, i les dues últimes són tant dissuasives com reals: com detecta Hisenda aquests moviments i com te’ls farà pagar si incorres en ells. T’interessa? Presta atenció.

Existeixen deduccions a l’hora de declarar el lloguer?

No ens enganyem, el fet de ser propietari d’un pis llogat comporta uns beneficis i, per tant, també uns impostos; ara bé, és cert que els beneficis fiscals en relació amb el lloguer d’un habitatge són bastant atractius, raó per la qual encara és més incomprensible el risc que s’assumeix en apostar pel frau. En primer lloc, sempre que l’arrendament estigui enfocat a l’habitatge i no a l’àmbit laboral, el propietari estarà exempt de pagar l’IVA que es genera dels seus beneficis.

Per altra banda, i en referència a l’IRPF, són moltes les deduccions que pots fer de la base imposable dels beneficis provinents de l’immoble llogat. I és que com a propietari podràs deduir-te totes les despeses relacionades amb l’habitatge, ja sigui en subministraments -si te’n fas càrrec tu i no el llogater-, en interessos de la hipoteca o en qualsevol tipus d’inversió enfocada a la conservació del mateix habitatge, entre altres coses.

En definitiva, si et pares a pensar en els beneficis nets, en les deduccions a declarar i en les multes a les quals hauràs de fer front si no ho fas, el més sensat sempre serà fer les coses de manera legal. A més, paral·lelament, llogar un habitatge sempre resulta interessant, ja que llogat o no, pagaràs impostos per l’habitatge pel simple fet de tindre’l en propietat.

Com detecta Hisenda els lloguers fraudulents?

Com comentàvem anteriorment, la policia no és ingènua  i això vol dir que tenen diversos mecanismes per caçar-te si incorres en aquests tipus d’il·legalitats. Per fer-te’n una idea, la manera més habitual de detectar lloguers fraudulents són precisament els llogaters, qui obtenen les seves pròpies deduccions en declarar el lloguer a Hisenda i, com és lògic, no deixaran anar l’oportunitat de fer-ho tot i estar delatant-te. Quan el llogater vol acollir-se a aquestes deduccions ha d’indicar en el document les dades del propietari, així que a Hisenda li és molt fàcil trobar-ho.

Per altra banda, si un habitatge completament desocupat presenta despeses de subministrament com llum, gas o aigua, és evident que hi ha alguna contradicció en aquestes dades i, llavors, el que previsiblement faran serà investigar al propietari de l’immoble. Finalment, a tots ens pot tocar un veí molest, dels que segurament n’has sentit parlar o inclús els has patit; doncs sí, aquests també poden ser els que denunciïn el frau.

Quines són les multes per no declarar el lloguer?

En el cas que després de llegir aquest post, et passes pel cap assumir els riscos de llogar un habitatge i no declarar els guanys a Hisenda, has de saber que si l’organisme s’adona de la teva infracció, òbviament rebràs una sanció. En aquests casos el més normal és que et convidin a abonar tots els impostos que has eludit amb el frau, i a més afegeixen un 50% d’aquests, com a multa, així que és per pensar-s’ho abans de fer-ho.

De totes maneres, si la rendibilitat de llogar un immoble i declarar-lo a Hisenda et crea algun tipus de dubte, sempre podràs comptar amb professionals en aquest àmbit perquè t’ofereixin la seva ajuda. Nosaltres, des d’Innova Gestors, tenim un llarg recorregut en aquests assumptes des de la nostra posició com assessors fiscals, financers i comptables per clients d’Espanya i Andorra. Estem al teu servei, no dubtis en contactar-nos per resoldre aquests temes o qualsevol altre en el que et puguem ajudar.

Crear una empresa a Andorra

crear una empresa en Andorra

Per on començaries a l’hora de crear una empresa a Andorra? Què creus que cal fer primer? Com s’engega tota aquesta idea que tens al cap?

T’ho expliquem pas a pas i t’indiquem el que has de fer en cas que vulguis emprendre un negoci.

El primer de tot és passar aquesta idea al paper: Sí, has llegit bé, has de deixar constància per escrit de les teves idees a l’hora d’emprendre, et sorprendràs a tu mateix fent esborranys i fent més d’un canvi, tot això per millorar, per descomptat.

Realitzar un pla d’empresa per crear una empresa a Andorra

És una tasca dura perquè consta de diversos punts:

 1. Resum executiu
 2. Presentació del projecte
  1. Origen i evolució
  2. Equip emprenedor
 3. Estudi de Mercat
  1. Situació i evolució del comprat
  2. Clients potencials
  3. Canals de distribució
  4. Competència
 4. Estratègia de vendes
  1. Producte/servei
  2. Localització
  3. Preus
  4. Comunicació
  5. Vendes i distribució/prestació serveis
 5. Producció i Recursos Humans
  1. Legislació aplicable
  2. Procés del producte/servei
  3. Proveïdors
  4. Recursos Humans
 6. Anàlisi econòmica financera
  1. Pla inversor
  2. Finançament
  3. Previsió explica pèrdues i guanys
  4. Previsió balanç
  5. Previsió de tresoreria (Cashflow)
  6. Anàlisi de marges i ràtios
 7. Anàlisi DAFO
  1. Debilitats i Amenaces
  2. Fortaleses i Oportunitats

Aquests punts han de reunir en la seva conjunt informació detallada de la idea de l’empresa que es vol crear, ha d’examinar la viabilitat tant econòmica com a comercial, planificar cada pas així com les estratègies i recursos que es van a utilitzar per dur-ho a terme i que sigui rendible. En definitiva, ha de servir perquè, quan ho llegim, ens adonem de, si serà o no rendible en un termini coherent.

L’elaboració d’un pla de negoci per crear una empresa a Andorra

L’elaboració d’un pla de negoci en primer lloc, ha de servir per a l’emprenedor, per polir la idea així com per millorar-la. Però també serveix per presentar-la a possibles inversors, o socis, en cas que es necessiti ajuda externa, sobretot econòmica.

En l’elaboració hem de tenir en compte els passos i tràmits a realitzar per a l’obertura. D’això hem parlat anteriorment i pots consultar una guia informativa sobre com obrir una empresa a Andorra. A més de tenir en compte els tràmits obligatoris, s’ha de prestar especial atenció a l’estudi financer. El que solem recomanar a Innova Gestors és realitzar tres supòsits:

 1. Optimista
 2. Moderat
 3. Pessimista

I això per a què serveix? Per fer-nos una idea de com estarà la nostra tresoreria en cada punt de la marxa del negoci i sobretot des de diversos punts de vista. No és el mateix el desemborsament que hem de realitzar abans de l’obertura, que en els primers mesos ni quan portem un parell d’anys d’activitat. Per això sempre és recomanable establir un pla de tresoreria a 5 anys vista, com a mínim, així com abans de l’engegada.

S’han de tenir molt presents les despeses fixes i les despeses accessòries, classificar-los i tenir-los controlats. El mateix ocorre amb els horaris, ja que segurament s’han de dedicar més hores de treball a l’inici que una vegada l’empresa estigui consolidada. Els salaris dels empleats s’han d’estudiar molt bé així com les tarifes de preus. Tots aquests aspectes són necessaris tenir-los en compte i deixar sempre un espai per als imprevists que ens puguem trobar en el camí.

Realitzar un pla empresarial requereix un esforç extra però també sabem que els ingredients bàsics per crear una empresa a Andorra són: dedicació, treball i coherència. Solament així s’obtenen els millors resultats.

Conveni doble imposició Andorra – Espanya

doble imposición

El dia 26 de Febrer ha entrat en vigor el conveni de doble imposició entre Andorra i Espanya. Aquest mateix dia és aplicable i per tant les factures que es realitzin entre Espanya i Andorra ja es regiran per aquesta normativa.
El conveni està destinat a eliminar la doble imposició jurídica internacional. Així mateix estableix en quina mesura, cadascun dels estats pot gravar la renda i com eliminar la doble imposició.

Dels 7 capítols en els quals es distribueix anem a destacar 3 d’ells que són d’alguna manera, les claus del conveni:

1. Àmbit d’aplicació:

S’estableix a qui i sobre quins impostos afecta. En aquest sentit cobra gran importància la residència fiscal de l’obligat tributari ja sigui persona física o jurídica ja que afecta als residents fiscals del país i sobre els impostos següents: IS/IRNR/IRPF/PLUSVALIAS/Impostos locals sobre la renda.La forma en què una persona física o una entitat ha de tributar per la seva renda es determina en funció de si és o no resident en aquest país. Els residents tributen per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o per l’Impost de societats (IS). Els no residents tributaran per l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

2. Tributació sobre les rendes i el patrimoni:A. Rendes que es poden gravar sense limitació en l’estat d’origen:

a) Rendes d’immobles
b) Beneficis empresarials mitjançant establiment permanent
c) Rendes d’artistes i esportistes per actuacions a l’estat d’origen
d) Rendes de consells d’administració
i) Rendiments del treball (veure excepcions)
f) Pensions (veure excepcions)

Rendes que es poden gravar limitadament en l’estat d’origen:

a) Dividends
b) Interessis
c) Royalties

Rendes que no es poden gravar en l’estat d’origen:

a) Beneficis empresarials sense establiment permanent
b) Guanys de capital per alienacions sense EP (veure excepcions)
c) Pensions (veure excepcions)
d) Rendes d’estudiants
i) Rendes de bucs o aeronaus dedicades al tràfic internacional

3. Mètodes per eliminar la doble imposició:

La normativa interna de cada país ja conté mecanismes per a l’eliminació de la doble imposició, el CDI, detalla aquests procediments garantint la seva efectivitat:
-Respecte a les rendes obtingudes a Andorra per a residents fiscals a Espanya i sotmeses a tributació a Andorra, Espanya haurà de permetre la deducció de l’impost de la renda efectivament pagat a Andorra i en el cas d’obtenir dividends que provinguin d’una societat resident a Andorra, es permetrà la deducció de l’impost de societats pagat a Andorra, corresponents als beneficis amb càrrec als quals es paguin els dividends.
Aquestes deduccions no podran excedir de l’impost que correspondria pagar si fossin rendes d’origen espanyol.
-Per a les rendes obtingudes i sotmeses a tributació a Espanya per a residents fiscals a Andorra, Andorra haurà de permetre la deducció de l’impost de la renda efectivament pagat a Espanya amb el límit de l’impost que correspondria pagar a Andorra.